Privacy verklaring

Tandheelkundig Centrum Gezonde Mooie Tanden streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Uw privacy respecteren wij. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy verklaring informeren wij u graag over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

 

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

 

Wij kunnen de volgende gegevens voor u verzamelen:

 

 • NAW gegevens;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer
 • Gegevens betreffende uw gezondheid (Anamnese);
 • De naam van uw zorgverzekeraar;
 • De naam van uw andere zorgverleners;
 • Tijdstip van uw afspraak;
 • Betalingsgegevens;
 • Grondslag voor gegevensverwerking

 

 

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dit doen op basis

van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is

voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1

sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) “de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een aanmelding (overeenkomst) waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen om tot een behandeling”. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren

van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag

is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

 

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende

doeleinden:

 • Het aanmaken van uw webaccount om u bij de praktijk in te schrijven;
 • Het inloggen op uw account;
 • Het onderhouden van uw medisch dossier in ons gecertfificeerd systeem Simplex;
 • Het inplannen van een afspraak;
 • Het uitvoeren van een behandeling;
 • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening;
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar

zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt

plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren

of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

 

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy

verklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke

verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke

bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast

de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit

andere wetgeving.

  

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende

beveiligingsmaatregelen getroffen. De praktijk werkt volgens de norm voor

informatiebeveiliging binnen de zorg en er is binnen de praktijk een privacybeleid opgesteld en

geïmplementeerd.

 

Verwijzingen naar websites van derden

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites

van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de

voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u

aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik

van maakt.

 

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u

kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook

kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de

gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een

verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de

gegevensverwerking altijd in te trekken. U kunt bij ons het verzoek kenbaar maken door te

mailen naar: privacy@gezondemooietanden.nl of te bellen naar: 076-5710011 optie 1.

 

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan,

dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De

contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier:

httpss://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-pers

oonsgegevens

 

Wijzigingen in deze privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy verklaring aan te passen. Deze wijzigingen

zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze

verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy verklaring? Dan kunt u

hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

 

Tandheelkundig Centrum Gezonde Mooie Tanden BV

Molstraat 36

4826 KA Breda

076-5710011 t.a.v. de Functionaris H. Vermeulen